Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Багато різних спеціальностей
Директор з групою студентів Талановиті студенти
Директор з групою студентів Сильна матеріальна база

Служба з працевлаштування студентів і випускників (далі Служба) - це функціональний структурний підрозділ колнеджу, що створюється в межах встановленої чисельності працівників вищого навчального закладу, організовує свою діяльність відповідно до чинних законодавчих актів і керується у своїй діяльності Положення про Службу з працевлаштування студентів і випускників Нікопольського медичного коледжу

Метою діяльності Служби є створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю; забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Основними завданнями служби є:

 • проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює коледж;
 • налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;
 • забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку освітніх послуг;
 • інформування випускників і студентів коледжу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 • здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.

Напрями діяльності Служби:

 • забезпечення прав, інтересів та потреб студентів і випускників коледжу у працевлаштуванні за фахом;
 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників коледжу, їх адаптування до динаміки попиту на фахівців на ринку праці;
 • встановлення соціального партнерства з підприємствами, установами та організаціями (роботодавцям);
 • запровадження системи зворотного зв'язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) та коледжем для отримання об'єктивної оцінки якості фахової підготовки;
 • організація участі коледжу у підготовці та реалізації регіональних програм зайнятості;
 • вивчення та поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з питань професійної підготовки молоді та забезпечення її зайнятості;
 • організація роз'яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.

Функції служби:

 • співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;
 • налагодження ділових стосунків з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
 • вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці регіону та України і надання відповідних пропозицій;
 • співпраця з кадровими агенціями з питань працевлаштування студентів та випускників;
 • створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до Служби, та накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників. Використання мережі Internet для постійного поновлення банку вакансій;
 • надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки;
 • організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар'єри, семінари - практикуми, науково - практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);
 • надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення їх на сайті вищого навчального закладу;
 • подання державній службі зайнятості за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомості про нього та спільний з державною службою зайнятості пошук першого робочого місця;
 • здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар'єрного зростання;
 • планування і координація роботи завідуючих відділеннями щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час, інформування про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;
 • надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;
 • налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у рішенні питань працевлаштування;
 • вирішення питань організації виробничих практик - пошук підприємств, установ та організацій (роботодавців) та укладання з ними угоди щодо проходження виробничої практики, підтримання зв'язків з роботодавцями щодо проведення виробничої практики студентів та надання вільних вакансій для працевлаштування студентів і випускників.

Повноваження Служби:

 • здійснює свою діяльність у межах діючих законодавчих актів України, у тому числі чинних нормативних документів коледжу;
 • колектив підрозділу має право розглядати на своїх засіданнях питання, що стосуються роботи Служби, відділень з питань працевлаштування студентів та випускників, організації виробничої практики студентів та надавати рекомендації адміністрації коледжу.

Працівники Служби несуть відповідальність за:

 • правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності.