Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Нікопольський медичний коледж
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Гуртожиток поблизу з навчальним корпусом
Директор з групою студентів Багато різних спеціальностей
Директор з групою студентів Талановиті студенти
Директор з групою студентів Сильна матеріальна база

 Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється на підставі законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про державний вищий заклад освіти, державних стандартів та інших законодавчих актів України та директивних документів Міністерства освіти  і науки України та Міністерства охорони здоров'я України.

Підготовка молодших спеціалістів зі спеціальностей 223 «Медсестринство» (спеціалізації «Лікувальна справа», «Сестринська справа»), 5.12010102 Сестринська справа, здійснюється на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, навчальних планів спеціальностей, які затверджені у встановленому порядку.

Спеціальності повністю забезпечені типовими навчальними програмами. На їх підставі викладачами розроблені робочі програми навчальних дисциплін, які схвалені на засіданнях циклових комісій та затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Освітній  процес в коледжі здійснюється в таких формах:

  • лекційні заняття;
  • практичні заняття;
  • семінарські заняття;
  • виробничі та переддипломні практики;
  • консультації;
  • самостійна позааудиторна робота студентів;
  • контрольні заходи (поточний контроль, проміжний контроль, семестровий контроль, державна атестація).

Державна атестація проводиться у вигляді Державного комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності, що включає теоретичну частину (тестовий контроль у вигляді інтегрованого ліцензійного іспиту Крок М) і практичну частину. Зміст Державного комплексного кваліфікаційного екзамену визначається його програмою, яка розроблена випускною цикловою комісією спеціальності і затверджена директором коледжу

Робота в Нікопольському медичному коледжі проводилася відповідно до комплексного плану на 2018-2019 н.р., згідно з затвердженими планами  внутрішнього  контролю в коледжі, засідань організаційно-методичної комісії, педагогічної ради, методичної роботи, роботи школи педагогічної майстерності,  школи молодого викладача,  роботи циклових комісій, виховної роботи, роботи відділень, бібліотеки тощо.

Важлива роль в підготовці висококваліфікованих спеціалістів належить цикловим комісіям. В своїй роботі вони використовують сучасні форми та методи роботи. Все зорієнтовано на кінцевий результат – підготовку всебічно розвиненої особистості медичного спеціаліста.